Your Smile Quotes

Your Smile Quotes
Your Smile Quotes
You smile. I smile.